گزارشگری مل مل از جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

ادامه پیگیری‌ها برای بازگرداندن الواح هخامنشی از آمریکا/ مصونیت اموال تاریخی و فرهنگی
مل مل، نماینده شبکه کودک سیما در برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوان اصفهان می‌شود.

ادامه پیگیری‌ها برای بازگرداندن الواح هخامنشی از آمریکا/ مصونیت اموال تاریخی و فرهنگی