خیران اردبیلی حدود 22 میلیارد ریال به مراکز نیکوکاری کمک کرده‌اند

اجرای 608 طرح تحقیقاتی در بخش کشاورزی اردبیل
خیران اردبیلی حدود 22 میلیارد ریال در پنج ماهه سال‌جاری به مراکز نیکوکاری برای رفع مشکلات اقشار آسیب پذیر کمک کرده‌اند که کمک‌های آنان نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته 48 درصد افزایش داشته است.

اجرای 608 طرح تحقیقاتی در بخش کشاورزی اردبیل