مراجع قضایی آمریکا بر توقف فرمان جدید ترامپ حکم دادند

اجرای «سمنو» تا 13 اسفند تمدید شد
انتخاب نوشت:دومین فرمان ترامپ علیه مهاجران کشورهای اسلامی نیز همانند دستور اول او با دیوار مقاومت و مخالفت مراجع قضایی امریکا روبرو شد

اجرای «سمنو» تا 13 اسفند تمدید شد