فیلم | چقدر طول می‌کشد تا در تهران مردم به یکدیگر کمک کنند؟

ابزار جدیدی برای پوشش ریسک در بازار سرمایه
چقدر طول می‌کشد تا در تهران مردم به یکدیگر کمک کنند؟ ویدئوی زیر که بخشی از برنامه حالا خورشید است را در زیر ببینید.

ابزار جدیدی برای پوشش ریسک در بازار سرمایه