اینفوگرافیک | قربانیان سیگار در ایران و جهان

آیا گوگل ظالم است؟
در اینفوگرافیک زیر آماری از قربانیان سیگار در ایران و جهان را می‌بینید. دستکم بیست و هشت درصد از جمعیت مردان و حداقل 9درصد زنان در ایران سیگار می‌کشند.

آیا گوگل ظالم است؟