سیاستهای جدید دولت برای حفاظت از اراضی حاصلخیز در شمال کشور

آژانس‌بین‌المللی‌انرژی‌اتمی بار دیگر پایبندی ایران به توافق‌هسته‌ای را تائید کرد
چهارمین جلسه هیات وزیران در دولت دوازدهم و در روز پایانی هفته دولت برگزار شد.

آژانس‌بین‌المللی‌انرژی‌اتمی بار دیگر پایبندی ایران به توافق‌هسته‌ای را تائید کرد