لیبی خود را از طرح کاهش تولید نفت اوپک مستثنی کرد

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست
ایرنا نوشت: لیبی روز یکشنبه خود را از طرح کاهش تولید نفت اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) مستثنی کرد.

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست