تشکیل نخستین پیکره زبان‌آموز فارسی در دانشگاه بلگراد

آنچه دولت دوازدهم باید در اولویت قرار دهد
پیکره «سلام فارسی» به عنوان نخستین پیکره زبان‌آموز فارسی، با هدف جمع‌آوری تولیدات نوشتاری فارسی‌آموزان و شناسایی و بررسی خطاهای فارسی‌آموزی، با نظارت علمی دپارتمان زبان‌شناسی دانشگاه بلگراد تشکیل شد.

آنچه دولت دوازدهم باید در اولویت قرار دهد