بالا بودن آمار زندانیان مالی اردبیل به نسبت جمعیت استان

آمادگی وتوسعه یافتگی از اصلی ترین اولویت منطقه ساری است
مهر نوشت: به نسبت جمعیت استان و به نسبت جمعیت سایر زندانیان آمار، زندانیان مالی در اردبیل بالا است.

آمادگی وتوسعه یافتگی از اصلی ترین اولویت منطقه ساری است