پوتین و ترامپ باهم متحد شدند!

آمادگی شهرداری سقز برای مقابله با بحران
در حاشیه نزدیکی روابط روسیه و امریکا در مقابل اتحادیه اروپا، سایت کگل این کارتون را با عنوان «ترامپ و پوتین علیه دموکراسی» منتشر کرده است.

آمادگی شهرداری سقز برای مقابله با بحران