اظهارنظر کارگردان «ماجرای نیمروز» درباره کاهانی و درمیشیان

آقای هاشمی کاش در دو خط بگویید دستاورد حضورتان در پاریس چه بوده؟
کارگردان فیلم «ماجرای نیمروز» با اشاره به اینکه به سینما نباید مثل ابزاری برای این که حرفی را بزنید نگاه کنید گفت: «سینما خودش روشی برای اندیشیدن است و باید عشق به سینما را در خودتان تقویت کنید.»

آقای هاشمی کاش در دو خط بگویید دستاورد حضورتان در پاریس چه بوده؟