18 خرداد زمان ثبت سهمیه ایثارگری داوطلبان کنکور سراسری

آقای رئیسی! بازی نخورید از ما اصولگراها
داوطلبان کنکور سراسری از روز پنجشنبه 18 خرداد 96 تا روز یکشنبه 21 خرداد 96 به سایت سازمان سنجش آموزش کشور برای ثبت سهمیه ایثارگری اقدام کنند.

آقای رئیسی! بازی نخورید از ما اصولگراها