عملکرد درخشان شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر

آغاز هفته فیلم ارمنستان در خانه هنرمندان
طی سال‌های گذشته شاخص‌های صنعتی در شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر ارتقاء پیدا کرد به‌طوری‌ که در حال حاضر عمده شاخص‌های صنعتی در این شهرک ها وجود دارد.

آغاز هفته فیلم ارمنستان در خانه هنرمندان