کدام کارفرمایان می توانند از سهم تخفیف بیمه استفاده کنند؟

آغاز فصل جدید مرمت مسجد امام سمنان
قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه به کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند تعلق می گیرد.

آغاز فصل جدید مرمت مسجد امام سمنان