ایلیات: ارتقای نخبگان توانمند منجر به نقش‌آفرینی در معادلات شهری می‌شود

آغاز طرح آمارگیری نیروی کار در آذربایجان شرقی
مشاور شهردار کرج با تأکید بر نقش سازنده جوانان در عرصه‌های مختلف گفت: ارتقای نخبگان توانمند منجر به نقش‌آفرینی در معادلات شهری می‌شود.

آغاز طرح آمارگیری نیروی کار در آذربایجان شرقی