بهره برداری دو طرح تولیدی در شهرکهای صنعتی اردبیل

آشکارسازی و رفع 25 نقطه حادثه‌خیز جاده‌های استان اردبیل
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل از بهره برداری دو طرح صنعتی در شهرکهای صنعتی اردبیل یک و دو خبر داد.

آشکارسازی و رفع 25 نقطه حادثه‌خیز جاده‌های استان اردبیل