در سوگ معدنکاران استان گلستان

آستان قدس رضوی و شرکتهای تابعه اش بالاخره مالیات می دهند یا نمی دهند ؟
در سوگ معدنچیان استان گلستان در تاریخ 14/2/1396 سروده شد

آستان قدس رضوی و شرکتهای تابعه اش بالاخره مالیات می دهند یا نمی دهند ؟