سومین اجرای «کارما» به روی صحنه می‌رود

آزادی بخش خصوصی، کلید مسکن برای خروج از رکود
سومین اجرای «کارما» از چهار اجرای متفاوت از یک متن به کارگردانی زری کریمی روی صحنه می‌رود.

آزادی بخش خصوصی، کلید مسکن برای خروج از رکود