قند شکسته پارسی، زیر دندان بیگانه پرستان

آزادراه نداریم، آب نداریم، در حوزه انرژی هم حال مساعدی نداریم
«خبرجنوب» نوشت: ترکستان را امروزه سین کیانگ می نامند؛ یکی از مقصدهای سعدی در سفر به شرق. این شاعر بزرگ روایت می کند که وقتی یکی از اهالی آنجا می فهمد مردی از شیراز به ترکستان آمده سراغ او می آید و می گوید: «شعری، چیزی از سعدی نداری که برایمان بخوانی؟». سعدی شعرهایش را می خواند و روز بعد که عزم رفتن می کند همان جوان که فهمیده مهمانش خود سعدی است، سراغش می آید و او را در آغوش می کشد.

آزادراه نداریم، آب نداریم، در حوزه انرژی هم حال مساعدی نداریم