اجرای طرح توان‌مندسازی شغلی خانواده‌های زندانیان اردبیل

آخرین وضعیت صادرات مرغ
طرح توانمندسازی شغلی خانواده‌های زندانیان در سراسر استان اردبیل اجرا می‌شود.

آخرین وضعیت صادرات مرغ