ادامه روند ثبت نام داوطلبین انتخابات شورای شهر در آذربایجان غربی / ارومیه همچنان رتبه اول کشور

آخرین مفقودی ریزش بهمن ترس آباد رهاسازی شد
روز سوم ثبت نام کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در آذربایجان غربی آرام تر از روزهای گذشته بود.

آخرین مفقودی ریزش بهمن ترس آباد رهاسازی شد