کافئین باعث می‌شود بدن‌تان مرتب شیرینی بخواهد!

آخرین فرصت هیات مدیره استقلال به منصوریان؛ یا هر ۲ بازی بعدی را می‌بری، یا خداحافظ!
نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که خوردن کافئین باعث می‌شود بدن شیرینی درخواست کند و شما شیرینی بخورید.

آخرین فرصت هیات مدیره استقلال به منصوریان؛ یا هر ۲ بازی بعدی را می‌بری، یا خداحافظ!