انتقادامام جمعه معمولان از نبود برخی ادارات در این شهر

آخرین آمار قربانیان انفجار انتحاری در کابل
امام جمعه معمولان از نبود برخی ادارات در این شهرانتقاد کرد.

آخرین آمار قربانیان انفجار انتحاری در کابل